Mijn kind wordt gepest

Help! Mijn kind wordt gepest. Wat nu? Vaak overvalt je dan een gevoel van machteloosheid. Pesten heeft een enorme impact op mensenlevens. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook de omgeving krijgt het emotioneel gezien vaak zwaar te verduren. Het kan een heuse uitdaging zijn om het pestprobleem te doorbreken, maar het is niet onmogelijk. Het aanpakken van pesten vraagt om gezamenlijke inspanning: van ouders, leerlingen, verzorgers, leerkrachten en schoolpersoneel of bijvoorbeeld mensen van de sportvereniging als het pesten op een andere plek plaatsvindt.

Cyberpesten

Ook al krijgt pesten meer aandacht dan jaren geleden, het blijft een hardnekkig probleem. Zeker nu het pestgedrag in veel gevallen ook online plaatsvindt. Het is voor de daders op deze manier eenvoudig om anoniem te blijven en anderen te intimideren zonder directe confrontatie. Dit vergroot de kans op pestgedrag.

Logo Winford Academy - Mbo Breda

Pesten op school

Scholen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Een concreet anti-pestbeleid kan waardevol zijn als jouw kind wordt gepest. Dit beleid richt zich vaak op voorlichting en bewustwording, maar geeft ook duidelijk aan wat er moet gebeuren als er toch een melding wordt gedaan van pesten. Een helder actieplan waarin staat wat er wordt verwacht en van wie. Zeker wanneer jouw kind valt onder een kwetsbare groep, kan het waardevol zijn om een school te kiezen die hier veel aandacht aan besteed.

Wat kan je doen tegen pesten (als ouder)? (6 Tips)

1. Communicatie: Praat regelmatig met je kind en creëer een open sfeer waarin ze zich veilig voelen om met je te praten.

2. Schoolcommunicatie: Neem contact op met de school om je zorgen te delen en samen een plan op te stellen.

3. Onderwijs: Leer je kind wat pesten is, waarom het verkeerd is en dat ze altijd op jou kunnen rekenen voor ondersteuning.

4. Zelfvertrouwen: Help je kind om zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld op te bouwen.

5. Assertiviteit: Leer je kind hoe ze assertief kunnen zijn en voor zichzelf kunnen opkomen zonder agressief te worden.

6. Online veiligheid: Leer je kind over online veiligheid en hoe ze pestgedrag online kunnen melden.

Jouw kind wordt gepest, maar is niet alleen

Hoeveel kinderen worden gepest?

Basisschool: 1 op de 10 kinderen (10%), 2 tot 3 kinderen in iedere groep (CBS)

Middelbare school: 1 op de 20 kinderen (5%), 1 tot 2 jongeren in iedere klas (CBS) 

Wisselen van school?

Soms is het geval dat er al een hoop uit de kast is gehaald om het pesten te stoppen, maar zonder resultaat. Het wisselen van school kan dan een positieve uitkomst hebben. Een frisse start in een nieuwe en positieve leeromgeving. Belangrijk is dan wel om kritisch te kijken naar een eventuele nieuwe school. Is er een concreet anti-pestbeleid? Hoe is de school in kwestie eerder met meldingen van pesten omgegaan en wat was het resultaat daarvan?

Extra aandacht anti-pesten

Op Winford Breda, een particuliere school, wordt pesten in geen enkel geval geaccepteerd. Het onderwijs van Winford kenmerkt zich door een zeer persoonlijke aanpak. Elk individu is in beeld en dat kan mede omdat er uitsluitend met kleine klassen wordt gewerkt. Er is veel aandacht en ruimte voor het voorkomen van pesten, waardoor het zelden voorkomt. Waar veel reguliere scholen een vast onderwijsprogramma hanteren die zich voornamelijk op theorie aanleren richt, geeft Winford minstens zoveel aandacht aan sociale en culturele vaardigheden. Alles om een veilig leerklimaat te creëren voor elke leerling.

Waarom bij pesten overstappen naar Winford Breda?

Kleine klassen

Door te werken met kleine klassen is het mogelijk om meer aandacht te geven aan elke leerling. Wij weten hoe het met jou kind gaat en wat er speelt. Het is eenvoudiger om (toekomstig) pestgedrag te signaleren wanneer de groepen klein zijn.

Sociale en culturele vaardigheden

Theorie aanleren is belangrijk op school. Winford Breda vindt dat sociale en culturele vaardigheden minstens zo belangrijk zijn voor een succesvolle toekomst. Door te investeren in sociale en culturele vaardigheden, leren kinderen onderlinge verschillen tussen mensen te respecteren.

Samenwerken stimuleren

Bij Winford Breda wordt samenwerken gestimuleerd. Dit gebeurt onder begeleiding, waardoor eventuele pijnpunten worden herkend. Daar kan dan direct op worden ingespeeld.

Strikte gedragscodes

Winford Breda hanteert strikte gedragscodes. Dit ontmoedigt pestgedrag en zorgt ervoor dat de school een tolerante en respectvolle omgeving is.

Contact opnemen

Word jouw kind gepest op school en overweeg je een andere school? Neem vrijblijvend contact op met Winford Breda om hierover te praten.

Logo Winford Breda

Kijk voor meer informatie over Winford Breda ook op onderstaande pagina's: